Davetimize icabet edip salonumuzu dolduran tüm veli ve Ankaralı dostlarımıza teşekkür ederiz.