fbpx

Devlet Teşviki

Sayın velimiz,

2015-2016 eğitim-öğretim yılı Eğitim ve Öğretim Desteği kılavuzu 31.07.2015 tarihinde yayınlanmıştır. Buna göre okulumuza kayıtlı öğrencilerimiz de istemeleri halinde 10 Ağustos- 02 Eylül 2015 tarihleri arasında destek için başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak sıkışıklığa neden olmaması için son günlere kalmadan başvuruyu gerçekleştirmek yararlı olacaktır. Başvuru sırasında velilerimizin EK-12 formunda istenilen belgelerle birlikte (belgelerin asılları velilerimizde kalacak, okulumuza fotokopileri verilecek) gelmeleri gerekmektedir.

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

a) Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

 

b) Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

c) Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

 

ç) Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

 

d) Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler/vasiler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

 

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir.

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

KİRA GELİR TAAHHÜTNAMESİ

…………………………………………………………okulunda kayıtlı bulunan öğrenci ……….……………… …………………’nin Velisi/Vasisiyim. Aylık gelirim dışında aşağıdaki adreste bulunan (Adres: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………) taşınmazlarımdan aylık toplam …………………………………….TL kira geliri aldığımı taahhüt ederim.

.…/…/2015

Öğrenci Velisinin /Vasisinin Adı Soyadı :

İmzası : 

 

 

Destek miktarı ve kişi sayısı:

1) Okul Öncesi 2.680,00 TL – 20.000 kişi

2) İlkokul 3.220,00 TL – 50.000 kişi

3) Ortaokul 3.750,00 TL – 50.000 kişi

4) Ortaöğretim 3.750,00 TL – 110.000 kişi

5) Temel Lise 3.220,00 – 110.000 kişi

Toplam 230.000 kişi

 

EK-12

(Ek:RG-5/7/2014-29051) (Değişik:RG-23/7/2015-29423)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEBİLECEK ÖĞRENCİLERİN TESPİT FORMU

(*) Ailenin aylık toplam gelir tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenir.

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ PUAN

 

1-Öğrencilerin Başarısı

a) Bir önceki yıldaki başarı durumu

b) Ülkemizi uluslararası olimpiyatlarda temsil etmesi (İlgili federasyonlarca) 70

c) Ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (Birincilik, ikincilik, üçüncülük) 50

d) İl genelinde yapılan yarışmalarda aldığı başarı (Birincilik, ikincilik, üçüncülük) 40

 

2- Ailenin Aylık Toplam Geliri 1.000 TL den daha az ise 340

1.000 TL veya 1.500 TL arası ise 330

1.501 TL veya 2.500 TL arası ise 320

2.501 TL veya 3.500 TL arası ise 310

3.501 TL veya 4.500 TL arası ise 280

4.501 TL veya 6.000 TL arası ise 250

6.001 TL veya 7.500 TL arası ise 200

7.501 TL veya 9.000 TL arası ise 100

9.001 TL veya 10.500 TL arası ise 80

10.501 TL ve daha fazla 40

 

3- Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar Yok 0

Her bir okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencisi için (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan ) 60

Her bir ortaöğretim okulu öğrencisi için (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan ) 60

Açık öğretim veya askeri okul öğrencisi (En Fazla Üç Kardeş-her biri için 20 puan ) 60

Her bir üniversite öğrencisi için (En Fazla İki Kardeş- her biri için 40 puan ) 80

 

4- Anne ve Babanın Durumu

Anne ve baba ölü 100

Anne veya baba ölü 80

Anne ve baba ayrı 40

Anne ya da baba MEB Personeli 70

 

5 – Aldığı disiplin cezaları (Uyarma Cezaları Hariç) -100

 

6- Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar 100

 

TOPLAM PUAN: —–

Dost Koleji